Vyplacení hodnoty nemovitých zástav – zánik zástavního práva

Dne 21. listopadu 2007 se konala schůze věřitelského výboru, kterou na žádost správce konkursní podstaty svolal konkursní soudce. Schůze se konala v jednací místnosti Městského soudu v Praze. Předmětem jednání bylo vyplacení hodnoty nemovitostí, vlastněných úpadcem, které jsou však zahrnuty do konkursní podstaty úpadce TES Praha a.s., se sídlem Denisova 15, Jičín. Zúčastněným členům v.v. předložil správce konkursní podstaty podkladový materiál včetně příloh, v němž byly objasněny věcné a právní důvody pro tento postup a konstatovány výhody z pohledu dalšího konkursního řízení.

O projednání byl sepsán Protokol jako součást soudního spisu, do něhož se věřitel Papírny Bělá a.s. vyslovil pro realizaci postupu navrženého správcem. Věřitel Česká konsolidační agentura si vyhradil lhůtu 10-ti dní k podání písemného stanoviska (mimo protokolaci však postup vnímal souhlasně).

Třetí člen v.v., Pražská správa soc. zabezpečení, byl následně, dle pokynu konkursního soudu, kontaktován správcem a byla mu předána projednávaná písemná informace. Věřitel pak následně do konkursního spisu založil písemný souhlas s navrženým postupem.

V návaznosti na většinový souhlas v.v. poukázal správce konkursní podstaty na účet SKP TES Praha a.s. částku 11.850.000,- Kč, která dle znaleckého posudku představovala hodnotu zastavených nemovitostí a tuto skutečnost oznámil dopisem SKP TES Praha a.s. Tím došlo k zániku zástavního práva, které na předmětných nemovitostech vázlo v souladu s § 170 Občanského zákoníku.

Dopisem ze dne 17.12.2007 sdělil SKP TES Praha a.s., že zvolený postup vyplacení odporuje ustanovení § 27, odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání. Tento dopis následoval po té, co byla svolána schůze v.v. úpadce TES Praha a.s. konaná v budově KS v Hradci Králové. Následující den správce obdržel písemné stanovisko věřitele Česká konsolidační agentura, kde bylo uvedeno, že tento věřitel s projednaným postupem NESOUHLASÍ!

Na tento dopis odpověděl správce konkursní podstaty dopisem ze dne 17. ledna 2008, kde sdělil, že postup, který zvolil odpovídá platným zákonům a oznámil SKP TES Praha, a.s., že se v dané věci obrátí na příslušný soud. Dále mu oznámil, že předmětné nemovitosti zahrnul podáním ze dne 18. ledna 2008 do soupisu konkursní podstaty a tuto skutečnost následně oznámil dopisem příslušnému Katastrálnímu úřadu.

V návaznosti na vznik názorového sporu mezi správci byla ve výše uvedené věci podána určovací žaloba k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, v níž se správce konkursní podstaty domáhá určení, že došlo k zániku zástavního práva.

V Praze dne 30. ledna 2008

Zpracoval: Mgr. Pavel Klán, správce konkursní podstaty


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233612