Aktuální informace 1/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

leden 2018Dne 2.1. 2018 doručen SKP přípis od Městského soudu v Praze, kterým je SKP sděleno, že duplicitní vlastník pozemku v k.ú. Luka pod Medníkem podal proti SKP dne 4.7. 2017 žalobu o vyloučení nemovitosti z konkursní podstaty. S tímto sdělením byla SKP doručena žaloba a výzva k vyjádření se k žalobě. SKP se telefonicky spojil s právním zástupcem žalobce, vzájemně si vysvětlili stávající situaci a v současné době připravuje vyjádření k žalobě.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpečení a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
listopad - prosinec 2017SKP zajišťuje podkladovou dokumentaci k žádosti potencionálního zájemce o odkoupení pozemku v k.ú. Luka pod Medníkem, který je v Katastru nemovitostí zapsán s duplicitním zápisem vlastnického práva ve prospěch úpadce a zároveň fyzické osoby. Za tímto účelem je dohledávána podkladová dokumentace v archivu úpadce a dále v archivu Katastrálního úřadu pro Prahu – západ.

Na základě předchozího telefonického rozhovoru je SKP dne 11.12. 2017 doručen dopis se žádostí o  odkoupení pozemku v k.ú. Lenešice, který historicky zůstal ve vlastnictví úpadce i přesto, že se jedná o zahradu, na které stojí část domu zájemce. SKP nechal vyhledat podkladové materiály v archivu úpadce a dospěl ke zjištění, že se jedná o pozemek, který je zapsán do konkursní podstaty jiného úpadce. O této situaci bude informovat zájemce o odkoupení pozemku s informací jakým způsobem bude v budoucnu v této věci postupováno.
2.11.2017SKP obdržel od Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci žalovaný: FIALA a spol s.r.o. „v likvidaci“ o Kč 30.480,- Usnesení č.j. 21 Cm 115/95-30, kterým Krajský soud správci konkursní podstaty sděluje, že se řízení zastavuje.
průběžněSKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
18.3.2016Dne 18.3. 2016 obdržel správce konkursní podstaty vyjádření ke svému dopisu ze dne 9.12. 2015 od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Správce konkursní podstaty zvažuje další postup ve věci.
únor 2016SKP obdržel od Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II přípis Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí na roveň postavenou. Správce konkursní podstaty prověřil veškeré platby zaslané Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj a zaslal úřadu vyrozumění, z kterého je patrné, jakým způsobem bude dále celá záležitost řešena.
leden 2016SKP zaslal přípis JUDr. Nyplovi, SKP úpadce TES PRAHA a.s. ve věci dořešení vzájemných finančních nároků
9.12.20159. prosince 2015 zaslal správce konkursní podstaty své vyjádření ve věci, které bylo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu doručeno dne 14. 12. 2015.
4.12.2015SKP obdržel vyjádření od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Praha 1 ve věci zúčtovaných přeplatků na dani z přidané hodnoty.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
20.10.2015SKP podal na základě rozsudku ve věci určení pořadí uplatněné pohledávky, ve kterém bylo kladně rozhodnuto o uznání pohledávky za majetkovou podstatou podnět k dohlédací činnosti k Městskému soudu v Praze ve věci úpadce INKAM, s.r.o.
červenec - říjen 2015SKP podal dne 23.7. 2015 přiznání k dani z přidané hodnoty za období červen 2015, přičemž FÚ pro hlavní město Prahu vznikly pochybnosti o průkaznosti údajů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních. Správce daně vyzval dne 20.8. 2015 na základě výše uvedených důvodů SKP k odstranění pochybností a předložení požadovaných podkladů.
23.9.2015Dne 23.9. 2015 zaslal SKP správci daně podrobné doplnění informací k Protokolu o ústním jednání ze dne 16.9. 2015. V současné době se čeká na výsledek přezkoumání podkladových materiálů zaslaných správci daně.
16.9.2015Dne 16.9. 2015 proběhlo osobní jednání na Finančním úřadě, územním pracovišti pro Prahu7, při kterém se SKP vyjádřil k požadavkům správce daně do protokolu s tím, že se podrobně k předmětu kontroly písemně vyjádří ve lhůtě určené správcem.
průběžněSKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.

SKP dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení.
28.4.2015SKP obdržel od spol. RWE GasNet, s.r.o. Plzeň žádost o zrušení VTL plyn. přípojky, která je v majetku RWE GasNet, s.r.o. umístěné v budově na parc.č. 552 zaps. v k.ú. Lenešice.
SKP doporučil spol. RWE GasNet, s.r.o Plzeň obrátit se na SKP úpadce TES PRAHA a.s., neboť tuto nemovitost má zapsanou v konkursní podstatě a je jako jediný oprávněn k nakládání s předmětnou nemovitostí.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173433