Aktuální informace 1/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

průběžněSKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
18.3.2016Dne 18.3. 2016 obdržel správce konkursní podstaty vyjádření ke svému dopisu ze dne 9.12. 2015 od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Správce konkursní podstaty zvažuje další postup ve věci.
únor 2016SKP obdržel od Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II přípis Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí na roveň postavenou. Správce konkursní podstaty prověřil veškeré platby zaslané Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj a zaslal úřadu vyrozumění, z kterého je patrné, jakým způsobem bude dále celá záležitost řešena.
leden 2016SKP zaslal přípis JUDr. Nyplovi, SKP úpadce TES PRAHA a.s. ve věci dořešení vzájemných finančních nároků
9.12.20159. prosince 2015 zaslal správce konkursní podstaty své vyjádření ve věci, které bylo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu doručeno dne 14. 12. 2015.
4.12.2015SKP obdržel vyjádření od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Praha 1 ve věci zúčtovaných přeplatků na dani z přidané hodnoty.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
20.10.2015SKP podal na základě rozsudku ve věci určení pořadí uplatněné pohledávky, ve kterém bylo kladně rozhodnuto o uznání pohledávky za majetkovou podstatou podnět k dohlédací činnosti k Městskému soudu v Praze ve věci úpadce INKAM, s.r.o.
červenec - říjen 2015SKP podal dne 23.7. 2015 přiznání k dani z přidané hodnoty za období červen 2015, přičemž FÚ pro hlavní město Prahu vznikly pochybnosti o průkaznosti údajů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních. Správce daně vyzval dne 20.8. 2015 na základě výše uvedených důvodů SKP k odstranění pochybností a předložení požadovaných podkladů.
23.9.2015Dne 23.9. 2015 zaslal SKP správci daně podrobné doplnění informací k Protokolu o ústním jednání ze dne 16.9. 2015. V současné době se čeká na výsledek přezkoumání podkladových materiálů zaslaných správci daně.
16.9.2015Dne 16.9. 2015 proběhlo osobní jednání na Finančním úřadě, územním pracovišti pro Prahu7, při kterém se SKP vyjádřil k požadavkům správce daně do protokolu s tím, že se podrobně k předmětu kontroly písemně vyjádří ve lhůtě určené správcem.
průběžněSKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.

SKP dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení.
28.4.2015SKP obdržel od spol. RWE GasNet, s.r.o. Plzeň žádost o zrušení VTL plyn. přípojky, která je v majetku RWE GasNet, s.r.o. umístěné v budově na parc.č. 552 zaps. v k.ú. Lenešice.
SKP doporučil spol. RWE GasNet, s.r.o Plzeň obrátit se na SKP úpadce TES PRAHA a.s., neboť tuto nemovitost má zapsanou v konkursní podstatě a je jako jediný oprávněn k nakládání s předmětnou nemovitostí.
27.4.2015SKP obdržel od spol. DUR plus, spol. s r.o., která projektuje pro E.ON Česká republika připojení pozemku č. parc. 129 v k.ú. Vranov nad Dyjí novým kabelovým vedením NN ke stávajícímu vedení NN uloženého na pozemku č. parc. 17/1 k.ú. Vranov nad Dyjí, žádost o podpis smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na nový kabel NN.
SKP doporučil výše uvedené společnosti obrátit se na SKP úpadce TES PRAHA a.s., neboť tuto nemovitost má zapsanou v konkursní podstatě a je jako jediný oprávněn k nakládání s předmětnou nemovitostí.
25.3.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 21 Cm 299/92-33 odpůrce UNI-BETON Chomutov, spol. s r.o. o zaplacení částky 502,85 Kč, kterým řízení zastavuje a žalobci vrací soudní poplatek ve výši 500,- Kč.
16.3.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 22 Cm 644/1994 – 13 odpůrce: UNICA STAMONT, spol. s r.o. o zaplacení částky 80.909,40 s přísl., kterým se řízení zastavuje.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

155711