Aktuální informace

2023

V průběhu měsíců února a března SKP vyřizoval korespondenci se zájemci o odprodej nemovitostí úpadce.

V březnu 2023 SKP zajišťoval v bývalém areálu Lenešice rizikové kácení dřevin, které mohly způsobit škody na majetku ve spolupráci s obcí Lenešice a hasičským sborem Louny.

V květnu proběhl každoroční výřez náletových dřevin, sekání trávy, opravy oplocení a kontrola stavu nemovitostí v k.ú. Vranov nad Dyjí.

FÚ pro HMP, Územní pracoviště pro Prahu 7 – výzva k odstranění vad podání, datová schránka
Následně odeslán dopis správce konkursní podstaty s právním rozborem povinností SKP používání datových schránek.

Září

SKP obdržel od OS Banská Bystrica Usnesení 2 ER/371/1998, IČS: 6102892950 ve věci POLYMAT o Kč 12.623,3 EUR – zastavení exekuce z důvodu výmazu právnické osoby – dlužníka z OR.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy vyplývající z jeho povinností daných mu zákonem i žádosti Správy sociálního zabezpečení a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení.

23. listopad 2020

SKP obdržel od KS v Ostravě Usnesení ve věci č.j. 31 Cm 15/99 žalovaný: „Speciál spol. s r.o. Opava“ o zaplacení částky 418,50 Kč s přísl., zda navrhuje pokračovat v řízení a trvá na žalobě.
SKP přípisem ze dne 24. listopadu 2020 vzal žalobní návrh v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení ve věci a vrácení zaplaceného soudního poplatku. Na základě vyjádření SKP bylo řízení zastaveno a vrácen soudní poplatek.

SKP průběžně řeší s JUDr. Nyplem, správcem konkursní podstaty TES PRAHA a.s. výplatu finančního přebytku (tzv. hyperochy) ze zpeněžení majetku ve vlastnictví 3. osoby (TESLAMP Holešovice a.s.), které přísluší do konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s. SKP podal dne 26.11.2020 odvolání proti usnesení KS v Hradci Králové ze dne 12.11. 2020 sp.zn. 42 K 22/2001, kterým usnesení napadl v celém rozsahu.

Soudní řízení s Českou spořitelnou a.s.

se v současnosti odbývá u Obvodního soudu pro Prahu 7. Spis byl přidělen novému soudci Mgr. Punčochářovi poté, co byla původně ustanovená soudkyně JUDr. Steinerová, Ph.D. z podnětu žalobce Mgr. Klána shledána podjatou a jí vydaný zamítavý Rozsudek byl plně zrušen a věc byla vrácena zpět soudu první instance.

Ústní jednání ve věci proběhlo na počátku září 2020 a nový soudce po seznámení se s obsahem žaloby a dosavadními rozhodnutími ve věci (zejm. názorem Nejvyššího soudu ČR) vyhověl procesnímu návrhu žalobce Mgr. Klána a vedlejšího účastníka na straně žalobce a předsedy věřitelského výboru v jedné osobě, spol. AMBERHORE UK Ltd. na nařízení mediace ve sporu a ustanovení mediátora. Současně vyzval strany sporu hledat smírné řešení v rámci nařízení mediace.

V listopadu 2020 byla stranám sporu soud ustanovil mediátorku, paní Ing. Bělkovou.

První termín nařízené mediace (13. leden 2021) byl z důvodu protiepidemických opatření mediátorkou zrušen s tím, že jakmile vládní opatření mediaci umožní, bude tato bezodkladně nařízena.

Primárním cílem, který žaloba mediací sleduje, není hledání viníka úpadku TESLAMP Holešovice, a.s. či mimosoudní argumentace týmiž tvrzeními předloženými soudu. Od nařízené mediace si žaloba slibuje, že se před mediátorku na jednání dostaví zástupci žalovaných subjektů vybavení dostatečně širokým mandátem pro vedení konstruktivní debaty o skutečných příčinách konce jednoho z největších středoevropských producentů světelné techniky 20. století a že za tímto koncem budou moci být viděny konkrétní lidské osudy bývalých zaměstnanců TESLAMP, jejichž pracovní i osobní životy se s firmou prolínaly mnohdy po celá desetiletí…

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy a žádostí věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení i žádosti Správy sociálního zabezpečení a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.

239056