Vyplacení hodnoty nemovitých zástav – zánik zástavního práva (aktualizace k 25.4.2008)

  1. V průběhu měsíce února zpracoval podle pokynu JUDr. Nypla, SKP TES Praha a.s. aktualizaci znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny nemovitostí v k.ú. Holešovice. Znalecký posudek byl JUDr. Hrnčířem v kopii zaslán také Mgr. Klánovi. Konečná obvyklá hodnota pro účely plánované dražby byla znalcem stanovena na 15.000.000,- Kč. (Znalecký posudek str. 1 a str. 13).
  2. V návaznosti na zaslaný znalecký posudek Mgr. Klán provedl úhradu doplatku ve výši 3.150.000,- Kč na účet SKP TES Praha a.s. , čímž došlo k dorovnání celkově uhrazené částky do výše obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem. Tuto skutečnost Mgr. Klán písemně oznámil JUDr. Nyplovi dopisem ze dne 21. února 2008.
  3. JUDr. Nypl reagoval na výše uvedené kroky Mgr. Klána dopisem ze dne 12.3. 2008, ve kterém zopakoval své právní stanovisko a opět vyzval Mgr. Klána ke sdělení bankovního spojení, na které má uhrazené prostředky vrátit. Zároveň také Mgr. Klána vyzval k předání nemovitostí. Své požadavky podložil rozhodnutím věřitelského výboru.
  4. V mezidobí zaslal Městský soud v Praze JUDr. Nyplovi výzvu k podání vylučovací žaloby ve smyslu § 19 ZKV. Tato výzva byla zaslána v reakci na provedení soupisu předmětných nemovitostí do konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s., kdy Mg. Klán tyto nemovitosti sepsal s poznámkou o nárocích, které si JUDr. Nypl na nemovitosti činí.
  5. JUDr. Nypl žalobu na vyloučení nemovitostí v průběhu února 2008 k Městskému soudu v Praze podal. Spor je veden pod čj. 58 Cm 13/2008.
  6. Mgr. Klán podal k vylučovací žalobě písemné vyjádření. Soud nařídil jednání ve věci na 17. dubna 2007.
  7. Městský soud v Praze rozhod hned při prvním jednání, a to tak, že žalobu podanou JUDr. Nyplem v celém rozsahu zamítl. Nemovitosti tak i nadále zůstávají zahrnuty do soupisu konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice, a.s. Ze zdůvodnění Rozsudku vyplývá, že pokud žalobce nerozporuje částku, která byla za nemovitosti složena (odpovídala výši stanovené znaleckým posudkem, který si žalobce sám objednal !!! ) pak má nemovitosti ze své konkursní podstaty sám vyřadit a má peněžní prostředky předat oddělenému věřiteli.

V Praze dne 25. dubna 2008


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233605