Vývoj ve sporu s Českou spořitelnou a.s. (o 1.222 mil. Kč s přísl.) – aktualizace k 8.4.2008

Z níže připojených dokumentů je zcela evidentně patrná snaha České spořitelny, a.s. zvrátit, pro ní jednoznačně nepříznivý avšak plně spravedlivý, vývoj ve sporu o 1.222 mil. Kč všemi možnými i nemožnými prostředky.

Ještě před podáním samotného dovolání tak právní zástupce ČS a.s. Mgr. Pilař učinil tato podání:

a) osobní dopis ze dne 14. února 2008 adresovaný JUDr. Suchému, konkursnímu soudci majícímu dozor nad konkursním řízením vedeným na majetek úpadce TESLAMP Holešovice a.s.;

b) žalobou ze dne 13. února 2008 podanou na Mgr. Klána jako konkursního správce o vyloučení zaplacené částky 523 mil. Kč z konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s.;

c) návrhem na vydání předběžného opatření v rámci řízení vedené pod sp. zn. 46 Cm 238/2000, kterým mělo být správci konkursní podstaty zakázáno nakládat se zaplacenými prostředky.

Pouze ve stručnosti:

Ad a) Mgr. Klán, kterému byl konkursním soudem dopis Mgr. Pilaře postoupen k vyřízení, zaslal velmi stručnou odpověď dne 19. února 2008. Tento dopis byl založen do konkursního spisu.

Ad b) o podané žalobě, která je vedena pod sp. zn. 58 Cm 10/2008 bylo obratem rozhodnuto tak, že se řízení zastavuje pro rozpor se zásadou res iudicata (věci již pravomocně rozsouzené). Lze však očekávat, že Mgr. Pilař bude v dané věci podávat proti rozhodnutí odvolání a o tomto „právním nesmyslu“ tak s konečnou platností rozhodne až Vrchní soud v Praze. Mgr. Klán se prozatím k podané žalobě nijak nevyjadřoval. Ztotožňuje se však plně s názorem Městského soudu v Praze.

Ad c) návrh na vydání předběžného opatření byl soudcem Městského soudu v Praze zamítnut pro svou nedůvodnost. I v této věci lze očekávat, že Mgr. Pilař podá proti zamítavému rozhodnutí opravný prostředek, ačkoliv je zcela mimo pochyby, že požadované předběžné opatření jde zcela nad rámec stanovený zákonem. Navíc za situace, kdy je o věci pravomocně rozhodnuto a jedinou legitimní cestou je podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Dne 13. března 2008 podala Česká spořitelna a.s. dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, kterým napadá Rozsudek Vrchního soudu v Praze v celém rozsahu. Plný text dovolání je k dispozici zde.

V Praze dne 8. dubna 2008


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233602