Vývoj ve sporu s Českou spořitelnou a.s. (o 1.222 mil. Kč s přísl.)

Dne 17. ledna 2008 obdržel správce konkursní podstaty prostřednictvím AK Mgr. Ference písemné vyhotovení Rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2007, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalovaného proti Rozsudku Městského soudu Praze.

Plný text Rozsudku VS je k dispozici zde.

Vrchní soud v projednávané věci potvrdil částečně rozhodnutí soudu první instance, a to v části, která se týkala úhrad provedených ve prospěch České spořitelny a.s. na splácení Privatizačního úvěru a dále částku, která představuje užitky, neboť žalovaná nebyla podle názoru soudu při přijímání splátek úvěru v dobré víře.

V ostatním nároku byla věc vrácena k dalšímu projednávání před Městské soud v Praze, který má opakovaně projednat zejména okolnosti kompenzačního úkonu žalované a dále projednat výši úroků z prodlení.

V Praze dne 30. ledna 2008

Zpracoval: Mgr. Pavel Klán


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233610