Aktuální informace 9/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

3.3.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 99 K 19/2000-951 ze dne 20. února 2008 o prodloužení lhůty pro předložení konečné zprávy do 31.3. 2009.
29.2.2008Ukončen pronájem vnitřních ploch v areálu Lenešice po výpovědi nájemce pana Jansty. Areál je i nadále střežen restituentem panem Černým.
14.2.2008SKP obdržel od OS pro Prahu 7 ve věci výkonu rozhodnutí č.j. 23 E 424/97, povinný: Jiří Hejla pro 18.000,- Kč s příslušenstvím, Usnesení, kterým se výkon rozhodnutí zastavuje.
11.2.2008Na základě návrhu SKP byl Katastrálním úřadem v Lounech proveden výmaz historických předkupních práv k nemovitostem vlastněným třetími osobami v k.ú. Lenešice.
7.2.2008SKP obdržel od společnosti OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí Zprávu o monitoringu jakosti podzemních vod v prostoru skládky č. 161 Dolní Lipka které bylo prováděno dle smlouvy o dílo uzavřené v roce 2006.
5.2.2008SKP obdržel od VZP ČR, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Praha 1, Přihlášku pohledávky za podstatou z titulu penále za pozdní platby zdravotního pojištění ve výši 4,983.071,- Kč. SKP připraví odmítavou odpověď.
5.2.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o reklamaci proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 119974/07/007914/8512, kterým se reklamaci vyhovuje. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
5.2.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí č.j. 5808/08/007914/8512 o převedení přeplatku daň z přidané hodnoty ke dni 23.1. 2008 ve výši 72.416,- Kč se převádí na úhradu nedoplatku daně silniční a na úhradu nedoplatku daně z příjmu fyz. osob.
31.1.2008Bylo provedeno místní šetření v nemovitostech úpadce na adrese Přístavní 26, Praha 7 za účasti znalců JUDr. Hrnčíře a Ing. Cagaše za účelem zpracování aktualizovaného znaleckého posudku výše uvedené nemovitosti. Aktualizace poslouží k doplacení hodnoty zástavy. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Vyplacení hodnoty nemovitých zástav – zánik zástavního práva v sekci Aktuální informace.
30.1.2008SKP uzavřel Nájemní smlouvu skladových prostor v areálu Lenešice s podnikatelem p. Jaroslavem Janstou s účinností od 1.2. 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné činí 2.550,- Kč.
30.1.2008SKP zaslal na FÚ pro Prahu 7 Žádost o vrácení přeplatku Kč 2.905.290,- dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
28.1.2008SKP podal proti FÚ pro Prahu 7 Odvolání proti platebnímu výměru č.j. 118130/07/007914/8512 ze dne 4.12. 2007 o předpisu úroku z prodlení úhrady daně z přidané hodnoty ve výši 24.487,- Kč.
28.1.2008SKP obdržel Usnesení od OS Znojmo ve věci č.j. 6C 1514/2000 žalobce: Marie Helena Swiezawska a spol. o určení vlastnického práva k nemovitostem nacházející se v k.ú. Vranov nad Dyjí, kterým se v řízení pokračuje. Tento spor navazoval na restituční řízení, které bylo v prosinci 2007 definitivně ukončeno zamítnutím nároků restituentů.
23.1.2008SKP přihlásil do konkursního řízení č.j. 70 K 27/2007 úpadce: STK Krásný Dvůr s.r.o. vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem svou pohledávku z titulu nájemní smlouvy v celkové výši 114.454,21 Kč včetně příslušenství.
22.1.2008SKP podal na Městský soud v Praze, pracoviště Hybernská, Žalobu proti Rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 18.12. 2007, č.j. 20447/07-1500-105418. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154376