Aktuální informace 9/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

27.3.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o reklamaci proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 31829/08/007914/8512, kterým se reklamaci vyhovuje. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
26.3.2008Provedeno opětovné ústní jednání se starostou obce Lenešice ve věci opadávání omítky objektu bývalé výrobní jednotky na chodník do ulice Jana Švermy.
10.3.2008SKP obdržel od Okresního soudu ve Znojmě ve věci č.j. 6C 1514/2000 žalobce: Helena Marie Teresa Deskur, rozená Swiezawska a spol. o určení vlastnictví PŘEDVOLÁNÍ na den 24. dubna 2008.
3.3.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 99 K 19/2000-951 ze dne 20. února 2008 o prodloužení lhůty pro předložení konečné zprávy do 31.3. 2009.
29.2.2008Ukončen pronájem vnitřních ploch v areálu Lenešice po výpovědi nájemce pana Jansty. Areál je i nadále střežen restituentem panem Černým.
14.2.2008SKP obdržel od OS pro Prahu 7 ve věci výkonu rozhodnutí č.j. 23 E 424/97, povinný: Jiří Hejla pro 18.000,- Kč s příslušenstvím, Usnesení, kterým se výkon rozhodnutí zastavuje.
11.2.2008Na základě návrhu SKP byl Katastrálním úřadem v Lounech proveden výmaz historických předkupních práv k nemovitostem vlastněným třetími osobami v k.ú. Lenešice.
7.2.2008SKP obdržel od společnosti OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí Zprávu o monitoringu jakosti podzemních vod v prostoru skládky č. 161 Dolní Lipka které bylo prováděno dle smlouvy o dílo uzavřené v roce 2006.
5.2.2008SKP obdržel od VZP ČR, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Praha 1, Přihlášku pohledávky za podstatou z titulu penále za pozdní platby zdravotního pojištění ve výši 4,983.071,- Kč. SKP připraví odmítavou odpověď.
5.2.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o reklamaci proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 119974/07/007914/8512, kterým se reklamaci vyhovuje. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
5.2.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí č.j. 5808/08/007914/8512 o převedení přeplatku daň z přidané hodnoty ke dni 23.1. 2008 ve výši 72.416,- Kč se převádí na úhradu nedoplatku daně silniční a na úhradu nedoplatku daně z příjmu fyz. osob.
31.1.2008Bylo provedeno místní šetření v nemovitostech úpadce na adrese Přístavní 26, Praha 7 za účasti znalců JUDr. Hrnčíře a Ing. Cagaše za účelem zpracování aktualizovaného znaleckého posudku výše uvedené nemovitosti. Aktualizace poslouží k doplacení hodnoty zástavy. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Vyplacení hodnoty nemovitých zástav – zánik zástavního práva v sekci Aktuální informace.
30.1.2008SKP uzavřel Nájemní smlouvu skladových prostor v areálu Lenešice s podnikatelem p. Jaroslavem Janstou s účinností od 1.2. 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné činí 2.550,- Kč.
30.1.2008SKP zaslal na FÚ pro Prahu 7 Žádost o vrácení přeplatku Kč 2.905.290,- dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
28.1.2008SKP podal proti FÚ pro Prahu 7 Odvolání proti platebnímu výměru č.j. 118130/07/007914/8512 ze dne 4.12. 2007 o předpisu úroku z prodlení úhrady daně z přidané hodnoty ve výši 24.487,- Kč.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172389