Aktuální informace 5/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

14.1.2013SKP obdržel písemnou Výzvu MČ Praha 7, odboru životního prostředí k předložení dokladů, týkajících se způsobů nakládání a evidence odpadů.
Kontrola objektu ubytovny byla nařízena na 31.1. 2013. 
9.1.2013Proběhlo jednání zástupce SKP s pracovníky odboru životního prostředí MČ Praha 7, jehož výsledkem bylo konstatování, že úpadci nebyla výzva k předložení podkladů řádně doručena. Pracovníci městské části Praha 7 sdělili, že bude výzva znovu řádně doručena v nejbližším termínu.
3.1.2013SKP obdržel fotokopii Výzvy MČ Praha 7, odboru životního prostředí k předložení veškerých smluv na odvoz komunálního odpadu a  přípravu podkladů pro kontrolu objektu ubytovny na adrese Přístavní 26, zejména z hlediska dodržování zákonných ustanovení o hospodaření a nakládání s odpady.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
10.10.2012Doručeno Usnesení Městského soudu v Praze o zrušení konkursního řízení na společnost VELTECH spol. s r.o. po splnění rozvrhového usnesení. SKP v rámci konkursního řízení obdržel stejně jako ostatní věřitelé v II. třídě 1% z přihlášené pohledávky, což činí cca 8.500,- Kč.
25.9.2012SKP zpracoval cenovou poptávku na úpravu výměníkové stanice a poptal společnosti zabývající se úpravami výměníkových stanicí. Cílem je získání celkově nejvýhodnější cenové nabídky na úpravu výměníkové stanice za dodržení technické dokumentace konzultované s Pražskou Teplárenskou a.s.
12.9.2012SKP obdržel výzvu OS Banská Bystrica v exekučním řízení č.j. 2Er/638/1999 proti povinnému t.č. neexistující právní subjekt POLYMAR a.s., Banská Bystrica o zaplacení 18 473,80 DEM s přísl. ke sdělení, zda oprávněný navrhuje pokračování v exekučním řízení či, zda vzhledem k neexistenci povinného navrhuje zastavení řízení.

SKP po prostudování soudního spisu a vyžádání si dokladů od OS Banská Bystrica sdělil k dotazu soudu ve lhůtě, že navrhuje pokračovat v řízení za účelem jeho zastavení dle § 57, odst. 1, písm. g) zákona č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
7.9.2012SKP obdržel ROZHODNUTÍ stavebního úřadu MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ, sp. zn. SÚ-154/12-CP, č.j. VRAND 1334/2012, který vydává STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 3/2012 na stavbu „Přístavba penzionu JELEN č.p. 250“ na pozemku st.p. 278 v k.ú. Vranov nad Dyjí.
20.8.2012Asistent správce byl účasten jednání na budově ubytovny v Přístavní 26 se zástupcem PT, a.s. a společnosti, která spravuje výměníkovou stanici. Předmětem jednání byla prohlídka místa budoucí úpravy výměníkové stanice na nové medium a technická specifikace.
10.8.2012SKP obdržel OZNÁMENÍ ÚŘADU stavebního úřadu MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ, sp. zn. SÚ-154/12-CP, č.j. VRAND 1334/2012, kterým zahájil stavební řízení – stavebník Ing. Miloslav Vrba, stavba „Přístavba penzionu JELEN č.p. 250“ na pozemku st.p. 278 v k.ú. Vranov nad Dyjí.
3.8.2012Asistent SKP vedl jednání se zástupcem společnosti PT, a.s. za účelem specifikace blížící se záměny topného media v ubytovně v ulici Přístavní 26, Praha 7. Zároveň byl SKP informován o bližším termínu plánované výměny topného media.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
16.7.2012SKP obdržel od Krajského soudu v Ústí nad Labem v právní věci č.j. K 42/96 úpadce Josef Mikan, podnikající pod jménem JOSEF MIKAN-ALFA-MIKAN Usnesení ze dne 23. ledna 2012 o rozvrhu zpeněženého majetku z konkursní podstaty.

SKP obratem sdělil přípisem na adresu správce konkursní podstaty úpadce bankovní spojení konkursního věřitele.
16.7.2012SKP obdržel od Geodézie Podyjí, s.r.o. Znojmo pozvánku k projednání vytyčené hranice parc.č. 17/2 a 17/1 a 18 v k.ú. Vranov nad Dyjí dne 18.7. 2012. Na základě požadavku SKP byl zaslán geom. plán s vytyčenými hranicemi.
9.7.2012SKP se účastnil jednání s dodavatelem media a služeb na budovu Ubytovny v Přístavní ulici za účelem zjištění podrobností s přechodem na nové medium a výhledu úpravy výměníkové stanice.
20.6.2012SKP byl prostřednictvím Pražské teplárenské a.s. informován o skutečnosti změny dodávaného media do budovy ubytovny v Přístavní ulici.
15.6.2012SKP obdržel od Krajského soudu v Brně v právní věci č.j. 42 Cm 677/1999 žalovaný: OLLI, spol. s r.o. Brno o zaplacení Kč 13.950,30 s přísl. rozsudek, kterým se řízení zastavuje. Rozsudek nabyl právní moci.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172391