Aktuální informace 5/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

10.10.2012Doručeno Usnesení Městského soudu v Praze o zrušení konkursního řízení na společnost VELTECH spol. s r.o. po splnění rozvrhového usnesení. SKP v rámci konkursního řízení obdržel stejně jako ostatní věřitelé v II. třídě 1% z přihlášené pohledávky, což činí cca 8.500,- Kč.
25.9.2012SKP zpracoval cenovou poptávku na úpravu výměníkové stanice a poptal společnosti zabývající se úpravami výměníkových stanicí. Cílem je získání celkově nejvýhodnější cenové nabídky na úpravu výměníkové stanice za dodržení technické dokumentace konzultované s Pražskou Teplárenskou a.s.
12.9.2012SKP obdržel výzvu OS Banská Bystrica v exekučním řízení č.j. 2Er/638/1999 proti povinnému t.č. neexistující právní subjekt POLYMAR a.s., Banská Bystrica o zaplacení 18 473,80 DEM s přísl. ke sdělení, zda oprávněný navrhuje pokračování v exekučním řízení či, zda vzhledem k neexistenci povinného navrhuje zastavení řízení.

SKP po prostudování soudního spisu a vyžádání si dokladů od OS Banská Bystrica sdělil k dotazu soudu ve lhůtě, že navrhuje pokračovat v řízení za účelem jeho zastavení dle § 57, odst. 1, písm. g) zákona č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
7.9.2012SKP obdržel ROZHODNUTÍ stavebního úřadu MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ, sp. zn. SÚ-154/12-CP, č.j. VRAND 1334/2012, který vydává STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 3/2012 na stavbu „Přístavba penzionu JELEN č.p. 250“ na pozemku st.p. 278 v k.ú. Vranov nad Dyjí.
20.8.2012Asistent správce byl účasten jednání na budově ubytovny v Přístavní 26 se zástupcem PT, a.s. a společnosti, která spravuje výměníkovou stanici. Předmětem jednání byla prohlídka místa budoucí úpravy výměníkové stanice na nové medium a technická specifikace.
10.8.2012SKP obdržel OZNÁMENÍ ÚŘADU stavebního úřadu MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ, sp. zn. SÚ-154/12-CP, č.j. VRAND 1334/2012, kterým zahájil stavební řízení – stavebník Ing. Miloslav Vrba, stavba „Přístavba penzionu JELEN č.p. 250“ na pozemku st.p. 278 v k.ú. Vranov nad Dyjí.
3.8.2012Asistent SKP vedl jednání se zástupcem společnosti PT, a.s. za účelem specifikace blížící se záměny topného media v ubytovně v ulici Přístavní 26, Praha 7. Zároveň byl SKP informován o bližším termínu plánované výměny topného media.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
16.7.2012SKP obdržel od Krajského soudu v Ústí nad Labem v právní věci č.j. K 42/96 úpadce Josef Mikan, podnikající pod jménem JOSEF MIKAN-ALFA-MIKAN Usnesení ze dne 23. ledna 2012 o rozvrhu zpeněženého majetku z konkursní podstaty.

SKP obratem sdělil přípisem na adresu správce konkursní podstaty úpadce bankovní spojení konkursního věřitele.
16.7.2012SKP obdržel od Geodézie Podyjí, s.r.o. Znojmo pozvánku k projednání vytyčené hranice parc.č. 17/2 a 17/1 a 18 v k.ú. Vranov nad Dyjí dne 18.7. 2012. Na základě požadavku SKP byl zaslán geom. plán s vytyčenými hranicemi.
9.7.2012SKP se účastnil jednání s dodavatelem media a služeb na budovu Ubytovny v Přístavní ulici za účelem zjištění podrobností s přechodem na nové medium a výhledu úpravy výměníkové stanice.
20.6.2012SKP byl prostřednictvím Pražské teplárenské a.s. informován o skutečnosti změny dodávaného media do budovy ubytovny v Přístavní ulici.
15.6.2012SKP obdržel od Krajského soudu v Brně v právní věci č.j. 42 Cm 677/1999 žalovaný: OLLI, spol. s r.o. Brno o zaplacení Kč 13.950,30 s přísl. rozsudek, kterým se řízení zastavuje. Rozsudek nabyl právní moci.
12.6.2012SKP zaslal přípis ČR, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Praha 2, k rukám nprap. Lucie Procházkové, Dis, ve kterém informoval o splnění stanovených opatření k odstranění kontrolou zjištěných závad v ubytovacím objektu Přístavní 1198/26, Praha 7 dle zápisu z tématické prověrky dne 9.2. 2012. 
6.6.2012Asistent SKP ze zúčastnil jednání s ing. Miloslavem Vrbou ve věci udělení souhlasu stavby ve zjednodušeném územním řízení jako vlastníka sousední parcely/nemovitosti s předmětnou parcelou v k.ú. Vranov nad Dyjí, parc.č. 278, kde je záměr realizovat přestavbu stávajícího objektu bývalých garáží dle přiložené dokumentace Ing. Kamila Jaroše. SKP udělil dne 14.6. 2012 souhlas se zjednodušeným ÚŘ.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpečení a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
9.5.2012SKP obdržel od Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Brno z důvodu obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Vranov nad Dyjí, obec Vranov nad Dyjí POZVÁNKU na jednání dne 6.6. 2012 v 8:30 hod. na místě u domu č.p. 91.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154390