Aktuální informace 4/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

25.6.2013SKP obdržel od Obvodního soudu v Praze 7 USNESENÍ j.č. 23 E 517/2011-21 ze dne 29. května 2013 ve věci oprávněné: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Brno proti povinné: TESLAMP Holešovice a.s. pro 2.815.489,- Kč, kterým výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné zcela zastavuje.
4.6.2013Výše uvedeného dne bylo na budově úpadce zjištěno zatékání střešním pláštěm do budovy. Následnou kontrolou střechy bylo zjištěno, že došlo k poničení měděné střechy a odcizení částí měděné střešní krytiny neznámým pachatelem. Tato skutečnost byla neprodleně oznámena na Policii ČR. Poškození střešního pláště bylo odbornou firmou posouzeno jako havarijní a bylo provedeno provizorní zakrytí poškozených částí střechy.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
28.5.2013Na objektu Přístavní probíhá příprava na výměnu vytápěcího media, která bude zahájena v prvním týdnu měsíce června.
21.5.2013SKP obdržel přípis Státního pozemkového úřadu, Ústí nad Orlicí ze dne 30.4. 2013, zn.: SPU 178287/2013, sp.zn.: IRP5176/2013-544203 ve věci restituce nemovitostí pozemky pč 1840/1, 1841/3 a 2199/1 v k.ú. Králiky, manželé Jindřich a Hilda Fajtovi, kterým sděluje, že do 31.5. 2013 je možno se seznámit se spisem příp. zaslat svá procesní stanoviska.
9.5.2013SKP obdržel od OS v Hradci Králové ke sp. zn. 7 C 38/2005 žalovaný: JUDr. Miroslav Nypl, SKP úpadce TES PRAHA a.s. o Kč 6.205.190,- s přísl. vrácené přílohy po skončení řízení.
30.4.2013SKP obdržel přípis ze dne 3.4. 2013 od Městského úřadu Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, sp. zn. MULN/2802/20132/SU/W, č.j. MULNCJ 25259/2013, kterým vyzývá vlastníka stavby – výrobní objekt na pozemku st.p. 226/2 v k.ú. Lenešice ke zjednání nápravy ve lhůtě nejpozději do 31.5. 2013 ke zjištěným závadám při kontrolní prohlídce dne 28.3. 2013.
22.3.2013SKP obdržel od OS pro Prahu 9 v trestní věci 43 T 5/2013 obž. Tomáš Kopecký vyrozumění o konání hlavního líčení dne 9.4. 2013 a obžalobu.
18.3.2013Z důvodu havarijního stavu deskového ohříváku teplé vody na objektu Přístavní 26, Praha 7 provedla spol. ENGEN s.r.o., Praha 8 výměnu za nový typově stejný.
12.3.2013SKP zaslal svým přípisem Městskému soudu v Praze, Obchodní rejstřík k založení do Sbírky listin výroční zprávy za rok 2011.
8.3.2013Z důvodu pokládky horkovodního potrubí dodavatelem PT a.s. v Praze 7 – Holešovicích dojde k záměně topného media – pára za horkou vodu ve výměníkové stanice Přístavní 26, Praha 7. Po vyhodnocení cenových nabídek věřitelským výborem zaslal SKP objednávku k provedení díla spol. ENGEN s.r.o., Praha 8, která provede záměnu v součinnosti s dodavateli PT a.s.
6.3.2013SKP obdržel od Pražské správy sociálního zabezpečení, územní pracoviště – II, Praha 3 výzvu ze dne 4.3. 2013 k dostavení se k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, a to dne 11.3. 2013 v 10,00 hod.
4.3.2013SKP obdržel přípis Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 28.2. 2013 v trestní věci obviněného Tomáše Kopeckého pro přečin krádeže, kterým sděluje, že byla podána obžaloba k Obvodnímu soudu pro Prahu 9.
19.2.2013SKP obdržel žádost JUDr. Macháčkové, SKP úpadce TOBRO, spol. s r.o. – v likvidaci o sdělení čísla účtu úpadce pro výplatu výtěžku zpeněžené podstaty.
SKP obratem č. účtu úpadce sdělil.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
únor 2013SKP připravuje objednávku s technickou specifikací pro firmu, která bude provádět dílo – záměna topného média na nemovitosti Přístavní 26.
SKP vyhodnotil ve spolupráci s věřitelským výborem výběrové řízení na záměnu topného média v nemovitosti Přístavní 26, Praha 7. Na základě výsledku výběrového řízení oznámil SKP 7.2. 2013 tuto skutečnost vítězi výběrového řízení.
31.1.2013Zástupce SKP se účastnil jednání se zástupci MČ Praha 7, na kterém jim předal sdělení ve věci Výzvy k předložení dokladů.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172392