Aktuální informace 3/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

26.6.2014SKP obdržel přípis od Pražské správy sociálního zabezpečení, Praha 3 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONTROLY ze dne 16.7. 2014. Kontrola skončila konstatováním, že nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany plátce daně.
12.6.2014Pracovník SKP byl účasten jednání v Lenešicích se zájemcem o odkoupení budov v bývalém areálu úpadce.
4.6.2014SKP obratem sdělil, že uvedenou nemovitost má zapsanou ve své konkursní podstatě SKP úpadce TES PRAHA a.s. JUDr. Nypl.
29.5.2014SKP obdržel od stavebního úřadu Uřadu městyse Vranov nad Dyjí VÝZVU sp.zn. SÚ-90/14-CP, č.j. VRAND 819/2014 ze dne 22.5. 2014 k účasti na kontrolní prohlídce na stavbě „Objekt bývalého provozu Tesly č.p. 91 na pozemku st.p. 17/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí dne 3.6. 2014 na místě stavby.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
duben 2014SKP zpracovává podkladové dokumentace k soudním sporům, týkajících se majetku spadajícího do konkursní podstaty.
březen 2014Proběhla kontrola nemovitostí úpadce ve Vranově nad Dyjí a Lenešicích, dokumentace aktuálního stavu.
31.3.2014SKP obdržel od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Praha 1 sdělení ve věci odvolání proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 875825/14/2007-24400-104263 ze dne 14.2. 2014. Podanému odvolání se v plném rozsahu vyhovuje a rozhodnutí o přeplatku ze dne 14. 2. 2014 se ruší.
6. únor - 25. březen 2014SKP zpracoval rozsáhlou podkladovou dokumentaci pro soudní řízení proti Komerční pojišťovně, a.s
11.10.2013SKP obdržel Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.: 26 K 115/95-661 ve věci úpadce: TOBRO, spol. s r.o. – v likvidaci se sídlem Brno, Sýpka 3, IČ: 00350982 o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty.
Úpadce bude uspokojen částkou ve výši 1.749,79 Kč.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
27.9.2013Asistent správce konkursní podstaty provedl pravidelnou kontrolu výrobního areálu v Lenešicích. Obhlídkou nemovitostí zjistil, že doposud nebyla zjednána náprava ve smyslu rozhodnutí Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
3.9.2013SKP obdržel Rozhodnutí Městského úřadu v Lounech, týkající se průmyslového objektu v Lenešicích, kterým bylo uloženo JUDr. Nyplovi, SKP společnosti TES PRAHA a.s. odstranit havarijní stav na objektu.
15.7.2013SKP obdržel ROZHODNUTÍ Státního pozemkového úřadu, Ústí nad Orlicí ze dne 27.6. 2013, zn.: SPU 269374/2013, sp.zn.: IRP5176/2013-544203 ve věci restituce nemovitostí pozemky pč 1840/1, 1841/3 a 2199/1 v k.ú. Králiky, manželé Jindřich a Hilda Fajtovi, kterým jim sděluje, že nejsou vlastníky uvedených pozemků protože nejsou oprávněnými osobami.
4. - 18. července 2013Na objektu ubytovny – Přístavní 26 proběhla plánovaná výměna topného media a nové přípojky.
2. - 13. července 2013Věřitelský výbor odsouhlasil cenový rozpočet na odstranění havarijního stavu a zabezpečení střechy před dalším poškozením nebo zcizením jejích částí. Odborná firma provedla demontáž zbývající části střešního pláště a montáž nového střešního pláště.
27.6.2013SKP se prostřednictvím svého zaměstnance účastnil jednání na obecním úřadě v Lenešicích, které nařídil Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Předmětem jednání bylo odstranění havarijního stavu na budově na st. p. 226/2.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173432