Aktuální informace 15/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

21.12.2006SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 62.337,- Kč (č.j. 106762/06/007914/2716) – reklamace se zamítá.
20.12.2006SKP obdržel od společnosti OHGS s.r.o. Zprávu o monitoringu jakosti podzemních vod v prostoru skládky č. 161 Dolní Lipka. Zprávu v jednom vyhotovení předal Městskému úřadu Králíky – Odbor životního prostředí.
18.12.2006Městský soud v Praze vydal rozsudek ve věci žaloby SKP proti České spořitelně a.s. o vydání bezdůvodného obohacení. Rozsudkem bylo uloženo České spořitelně a.s. zaplatit 1.123,837.000,- Kč spolu s 7,8 % p.a. úrokem a náklady řízení.
Soud tak vyhověl žalobě v celém rozsahu.
13.12.2006Byly vydraženy nemovitosti Podbořany, Krásný Dvůr, Ústí nad Labem – Klíše, Lenešice – Husova ulice a Králíky – pozemky Dolní Lipka.
K 10. 1. 2007 byly zaplaceny a novým majitelům předány nemovitosti Lenešice – Husova, Králíky – pozemky Dolní Lipka a Podbořany. Zbývající nemovitosti v Krásném Dvoře a v Ústí nad Labem budou novým majitelům předány po doplacení ve 3. týdnu ledna 2007.
30.11.2006SKP uzavřel po udělení předchozího souhlasu věřitelského výboru s panem Karlem Eismanem Dohodu o narovnání. Jednalo se o vzájemné sporné nároky při zhodnocování majetku úpadce. Uzavřením předmětné dohody došlo ke zrušení veškerých ostatních nároků vznesených panem Eismanem vůči konkursní podstatě.
23.11.2006Proběhlo další jednání ve věci žaloby SKP proti České spořitelně a.s. Jednání bylo odročeno na 12. 12. 2006, kdy lze očekávat ukončení dokazování, závěrečnou řeč a pravděpodobně i verdikt soudu první instance.
15.11.2006SKP zahájil po udělení předchozího souhlasu věřitelského výboru práce na opravě havarijního stavu střechy výrobní budovy v Ústí n./L. – Severní terasa v co nejnutnějším rozsahu.
2.11.2006SKP obdržel od Městského úřadu Králíky – odbor životního prostředí, uspokojivé vyhodnocení správním rozhodnutím nařízených povinností na skládce č. 161 v Dolní Lipce. Zároveň byl SKP vyzván k provedení jednokolového monitoringu spodních vod, a to nejpozději do konce prosince t.r. V závěru sdělení MÚ Králíky bylo SKP uloženo intenzivně se zabývat otázkou sanace a rekultivace předmětné skládky.
16.10.2006SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o vrácení přeplatku DPH ve výši 3,539.130,- Kč (č.j. 90643/06/007914/2716) – nevyhovuje se.
13.10.2006SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 72.640,- Kč (č.j. 90704/06/007914/2716) – reklamace se zamítá.
13.10.2006SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 178.269,- Kč (č.j. 90676/06/007914/2716) – reklamace se zamítá.
5.10.2006proběhlo stání ve věci žaloby SKP na Českou spořitelnu a.s.
Jednání bylo odročeno na 23.11.2006.
26.9.2006SKP obdržel stanovisko od VZP ČR, Územní pracoviště Brno-město ke svému Vyjádření ze dne 4. 9. 2006 a obdržel Platební výměr č. 2140604115 k úhradě penále ve výši 2,814.931,- Kč
7.9.2006SKP podal k Městskému soudu v Praze své vyjádření týkající se žaloby na zaplacení Kč 15.596.393,90 s přísl. podané SKP TES PRAHA a.s., JUDr. Miroslavem Nyplem (sp. zn. 42 CM 133/2006). Spor se týká nároku na vydání větší části výnosu z dražby výrobního areálu Brno.
7.9.2006SKP podal reklamaci proti Rozhodnutí FÚ Praha 7 o vrácení přeplatku DPH (č.j. 82848/06/007914/8663, kterým FÚ Praha 7 použil částku 178.269,- Kč na úhradu své předkonkursní pohledávky (daňového nedoplatku).

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172401