Aktuální informace 13/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

17.4.2007SKP obdržel od Obvodního soudu pro Prahu 10 ve věci č.j. 34 C 298/2006 žalobce: Zdeněk Stehno, Pardubice proti žalovanému: Ing. Miloš Bartoš, Mgr. Pavel Klán, JUDr. Miroslav Nypl o vyslovení neplatnosti dražby PŘEDVOLÁNÍ k jednání dne 23.5. 2007.
3.4.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 35549/07/007914/8836) – přeplatek Kč 110.041,- se převádí ke dni 27.2. 2007 na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
29.3.2007SKP obdržel ve věci konkursního řízení č.j. 38 K 41/2004 úpadce FIRST MADR s.r.o., Dobříš výplatu výtěžku částečného rozvrhu ve výši 3,344.173,80 Kč.
20.3.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 89 K 26/98 úpadce: Elektroodbyt Praha, s.p., sdělení o nařízení jednání dne 16.4. 2007 o konečné zprávě a vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty.
SKP založil do soudního spisu pravidelnou zprávu za období do 31.12.2006.
14.3.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 32.685,- Kč (č.j. 28960/07/007914/2716) – reklamace se zamítá.
14.3.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 69.450,- Kč (č.j. 28994/07/007914/2716) – reklamace se zamítá.
14.3.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ Praha 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 246.038,- Kč (č.j. 28932/07/007914/2716) – reklamace se zamítá.
14.3.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 3Cm 100/2006 žalobce JUDr. Miroslav Nypl, SKP TES Praha a.s., Hradec Králové o 120,895.167,40 Kč s příslušenstvím výzvu k podání písemného vyjádření k podané žalobě.
14.3.2007SKP podal na Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, návrh na prodloužení lhůty pro předložení konečné zprávy podle § 14a, odst. 2 ZKV. Lhůta byla následně soudem prodloužena do 31.3.2008.
8.3.2007Byla provedena kontrola pronajatého majetku a nemovitostí Ubytovny v ul. Přístavní, Praha 7, vč. inventarizace veškerých movitých věcí a byla pořízena fotodokumentace technického stavu budovy. O provedené kontrole byl sepsán písemný zápis.
28.2.2007SKP obdržel od Krajského soudu v Ostravě k č.j. 13 K 72/94 sdělení aktuálního stavu přihlášené pohledávky ve výši 15.380,- Kč do konkursního řízení úpadce Zemědělské družstvo Zašová v likvidaci, Zašová, okr. Vsetín.
26.2.2007SKP obdržel od VZP ČR, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Platební výměr č. 2140700842 ze dne 2.2. 2007 k úhradě penále ve výši 4 983 071,- Kč. SKP dne 1.3. 2007 zaslal Odvolání proti platebnímu výměru k Rozhodčímu orgánu VZP ČR.
21.2.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze mezitimní rozsudek č.j. 31 Cm 121/2004-161 ze dne 15. ledna 2007 proti žalovanému: Komerční pojišťovna a.s., Praha 8, o zaplacení částky 115.157.958,- Kč s příslušenstvím, ve kterém soud rozhodl, že základ žalobního nároku je opodstatněný.
20.2.2007SKP obesílá dle účetní evidence výzvy k odsouhlasení závazků pro účely uzávěrky 2006.
12.2.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 93 K 62/95-265 ze dne 1. února 2007 ve věci úpadce Pražské pozemní stavby spol. s r.o. v likvidaci, Voctářova 3, Praha 8, kterým se úpadce a konkursní věřitelé uvědomují o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů správce s návrhem na zrušení konkursu pro nedostatek majetku. Na úřední desce Městského soudu v Praze bude vyvěšeno dne 5. února 2007.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172404