Informace o uplatňování přeplatků DPH u FÚ pro Prahu 7 (aktuální stav k 20. 4. 2009)

Zvláštní zprávou správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s. byla věřitelům podána obsáhlá informace o uplatňování přeplatků na DPH u Finančního úřadu. Předmětná zpráva obsahovala obecný popis celé kauzy a přehledové tabulky vývoje jednotlivých správcem uplatněných přeplatků.

K jednotlivým případům popsaným ve zvláštní zprávě ze dne 30.1.2008 uvádím následující aktuální informace:

Ze strany Finančního úřadu došlo při řešení jednotlivých kauz za poslední období ve většině případů, které byly rozhodnuty rozsudkem v náš prospěch k vrácení nadměrných odpočtů DPH. Na základě našich písemných výzev došlo i k úhradě úroků z prodlení. Nadále pokračuje pouze soudní řízení týkající se převodu přeplatku daně z přidané hodnoty č.j.: 8 Ca 157/2007.

Případ 1

V průběhu druhého čtvrtletí jsme ke správní žalobě na částku 3.539.130,- Kč u Městského soudu v Praze pod č.j.: 9 Ca 34/2008 obdrželi vyjádření žalovaného. Zároveň jsme v červnu 2008 ve věci obdrželi přípis Městského soudu v Praze, který nás vyzval ke sdělení, zda chceme jednání bez účasti stran. K tomuto přípisu jsme Městskému soudu sdělili, že trváme na řízení za účasti obou stran sporu. V současné době se čeká na nařízení jednání ve věci. Dne 5.1.2009 bylo doručeno vyjádření žalovaného ve věci.

Případ 2

Naší žádosti o vrácení vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty, který vznikl v období květen 2004 až srpen 2005 v celkové výši 2.905.290,- Kč nebylo vyhověno. Toto stanovisko sdělil Finanční úřad pro Prahu 7 svým Rozhodnutím o přeplatku čj. 53971/08/007914/8512 dne 11.4.2008. Proti citovanému Rozhodnutí podal správce konkursní podstaty dne 30.4.2008 odvolání k nadřízenému orgánu. Napadané rozhodnutí považuje odvolatel ve svém zamítavém výroku za nesprávné, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem. Finanční ředitelství naše odvolání svým rozhodnutím ze dne 12.12.2008 zamítlo. Z tohoto důvodu byl případ předán k soudnímu řízení. Advokát si spis převzal dne 6.1.2009 a dne 23.1.2009 byla k příslušnému soudu podána žaloba na vrácení nadměrného odpočtu DPH.

Případ 3

Jak je uvedeno výše, ze soudních řízení kterými byly řešeny žádosti úpadce o vrácení nadměrného odpočtu DPH zbylo pouze řízení č.j: 8 Ca 157/2007. V současné době se čeká na nařízení jednání ve věci.

Případ 4

Dle nové právní úpravy jsou vratitelné přeplatky na dani z přidané hodnoty počínaje zdaňovacím obdobím listopad 2007 poukazovány Finančním úřadem pro Prahu 7 na účet úpadce do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.

Případ 5

Za zdaňovací období květen 2007 vznikla úpadci daňová povinnost ve výši 614.570,- Kč, která byla v účetnictví úpadce zúčtována s existujícími vratitelnými přeplatky na DPH. Tuto skutečnost oznámil úpadce správci daně, Finančnímu úřadu pro Prahu 7 dopisem dne 24.7.2007. Správce daně nerespektoval tuto skutečnost a platebním výměrem dne 4.12.2007 pod č.j. 118130/07/007914/8512 vyměřil z výše uvedené daně nezákonný úrok z prodlení ve výši 24.487,- Kč. Správce konkursní podstaty využil svého práva podle § 48 zákona o správě daní a poplatků a podal dne 28.1.2008 odvolání proti platebnímu výměru s odůvodněním, že platební výměr byl vydán nesprávně a  zcela odporuje zákonnému znění a judikatuře zákona o konkursu a vyrovnání. Dne 28.7.2008 bylo doručeno Rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu č.j.: 11491/08-1500-105418, kterým bylo konstatováno, že odvolání se zamítá a platební výměr na úrok z prodlení na daň z přidané hodnoty podle ust. § 63 zákona o správě daní byl ke dni svého vydání oprávněný. V souvislosti s tímto rozhodnutím Finančního ředitelství zvažoval správce konkursní podstaty řešení soudní cestou. Vzhledem k obsahu rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu a ustálené soudní judikatuře se správce konkursní podstaty rozhodl přijmout odůvodnění předmětného rozhodnutí FŘ pro hl.m.Prahu. Předpis úroku z prodlení bude v rámci konkursního řízení u úpadce pouze zaevidován.

V Praze dne : 20.4.2009

Zpracoval : Ing. Machová, Mgr. Kolář


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233598