Informace o uplatňování přeplatků DPH u FÚ pro Prahu 7 (aktuální stav k 31. 10. 2008)

Zvláštní zprávou správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s. byla věřitelům podána obsáhlá informace o uplatňování přeplatků na DPH u Finančního úřadu. Předmětná zpráva obsahovala obecný popis celé kauzy a přehledové tabulky vývoje jednotlivých správcem uplatněných přeplatků.

K jednotlivým případům popsaným ve zvláštní zprávě ze dne 30.1.2008 uvádím následující aktuální informace:

Úvodem je třeba konstatovat, že ze strany Finančního úřadu při řešení jednotlivých kauz nedošlo k žádnému výraznému přehodnocení právního názoru. I přes novou právní úpravu zůstává názor Finančního úřadu na postup při převodech přeplatků daně z přidané hodnoty vzniklých za období duben 2002 až duben 2007 na úhradu předkonkursních nedoplatků daní stejný. Finanční úřad k dnešnímu dni dle našeho názoru neoprávněně zadržuje finanční prostředky úpadce v celkové výši 8 353 891,-. Vzhledem k výše uvedenému nadále pokračují všechna řízení týkající se převodů přeplatků daně z přidané hodnoty.

Případ 1

V průběhu druhého čtvrtletí jsme ke správní žalobě na částku 3.539.130,- Kč u Městského soudu v Praze pod č.j.: 9 Ca 34/2008 obdrželi vyjádření žalovaného. Zároveň jsme v červnu 2008 ve věci obdrželi přípis Městského soudu v Praze, který nás vyzval ke sdělení, zda chceme jednání bez účasti stran. K tomuto přípisu jsme Městskému soudu sdělili, že trváme na řízení za účasti obou stran sporu. V současné době se čeká na nařízení jednání.
Příloha Případu 1

Případ 2

Naší žádosti o vrácení vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty, který vznikl v období květen 2004 až srpen 2005 v celkové výši 2.905.290,- Kč nebylo vyhověno. Toto stanovisko sdělil Finanční úřad pro Prahu 7 svým Rozhodnutím o přeplatku čj. 53971/08/007914/8512 dne 11.4.2008. Proti citovanému Rozhodnutí podal správce konkursní podstaty dne 30.4.2008 odvolání k nadřízenému orgánu. Napadané rozhodnutí považuje odvolatel ve svém zamítavém výroku za nesprávné, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem. Současná a v době podání již účinná zákonná právní úprava problematiky vracení vyměřeného nadměrného odpočtu je dostatečně jednoznačná. V praxi by tudíž dle našeho názoru u Finančních úřadů neměly ve skutkově obdobných případech vznikat pochybnosti o důvodnosti uplatněných nároků ze strany úpadců resp. správců konkursních podstat.

Případ 3

Nezákonnost postupu Finančního úřadu pro Prahu 7 potvrdil Městský soud v Praze, který svým Rozsudkem ze dne 30.5.2008 ve věci 7 Ca 13/2007 zrušil rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 7 ze dne 12.10.2006 a 2.12.2006 a věc vrátil Finančnímu úřadu k dalšímu řízení. Městský soud po přezkoumání napadených daňových rozhodnutí konstatoval, že po prohlášení konkursu není započtení na majetek patřící do podstaty přípustné Zároveň považuje nárok na vrácení přeplatku daně za pohledávku úpadce za jeho dlužníkem tj. státem reprezentovaným správcem daně. Soud při posuzování věci konstatoval, že postup Finančního úřadu, který se odvolává na ust. § 105, odst. 1, věta třetí, zákona o dani z přidané hodnoty je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a se stabilní judikaturou správních soudů a Ústavního soudu. Správce daně na základě výše uvedeného pravomocného rozhodnutí Městského soudu poukázal na účet úpadce dne 29.7.2008 první z neoprávněně zadržovaných vratitelných přeplatků na dani a to ve výši 62.337,- Kč.

V souladu se zněním § 64 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, měl být úpadci zároveň s vratitelným přeplatkem uhrazen i úrok z tohoto přeplatku. Tak se však nestalo. Vzhledem k tomu, že uvedené právo úpadce na úrok nebylo ze strany správce daně realizováno, předložil správce konkursní podstaty dne 14.8.2008 žádost o vyplacení úroku. Dne 2.9.2008 bylo správcem daně přiznání nároku na výplatu úroku potvrzeno. Správce daně úrok uhradil dne 12.9.2008.

Dne 31.10.2008 Městský soud v Praze v kauze vedené pod sp. zn. 5 Ca 317/2006 zrušil další rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 7, a to ze dne 20.6.2006 a 1.9.2006 a věc vrátil finančnímu úřadu k dalšímu řízení. V současné době se čeká na úhradu vratitelného přeplatku ve výši 121.153,- Kč.

Co se týče ostatních reklamací, které jsou taxativně vyčteny v „tabulce Případ 3“ však soudní řízení i nadále pokračují, neboť finanční úřad odmítl rozhodnutí považovat za precedentní a  nehodlá uhradit žádnou z nárokovaných částek mimosoudně.

Případ 4

Dle nové právní úpravy jsou vratitelné přeplatky na dani z přidané hodnoty počínaje zdaňovacím obdobím listopad 2007 poukazovány Finančním úřadem pro Prahu 7 na účet úpadce do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.

Případ 5

Za zdaňovací období květen 2007 vznikla úpadci daňová povinnost ve výši 614.570,- Kč, která byla v účetnictví úpadce zúčtována s existujícími vratitelnými přeplatky na DPH. Tuto skutečnost oznámil úpadce správci daně, Finančnímu úřadu pro Prahu 7 dopisem dne 24.7.2007. Správce daně nerespektoval tuto skutečnost a platebním výměrem dne 4.12.2007 pod č.j. 118130/07/007914/8512 vyměřil z výše uvedené daně nezákonný úrok z prodlení ve výši 24.487,- Kč. Správce konkursní podstaty využil svého práva podle § 48 zákona o správě daní a poplatků a podal dne 28.1.2008 odvolání proti platebnímu výměru s odůvodněním, že platební výměr byl vydán nesprávně a  zcela odporuje zákonnému znění a judikatuře zákona o konkursu a vyrovnání. Dne 28.7.2008 bylo doručeno Rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu č.j.: 11491/08-1500-105418, kterým bylo konstatováno, že odvolání se zamítá a platební výměr na úrok z prodlení na daň z přidané hodnoty podle ust. § 63 zákona o správě daní byl ke dni svého vydání oprávněný. V souvislosti s tímto rozhodnutím Finančního ředitelství zvažuje správce konkursní podstaty řešení soudní cestou.

V Praze dne : 21.11.2008

Zpracoval : Ing. Machová, Mgr. Kolář


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233600