Informace o uplatňování přeplatků DPH u FÚ pro Prahu 7 (aktuální stav k 30.3.2008)

Zvláštní zprávou správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice a.s. byla věřitelům podána poměrně obsáhlá informace o uplatňování přeplatků na DPH u Finančního úřadu. Předmětná zpráva obsahovala jednak obecný popis celé kauzy a dále přehledové tabulky vývoje jednotlivých správcem uplatněných přeplatků.

K jednotlivým případům popsaným ve Zvláštní zprávě uvádím následující aktuální informace:

Případ 1

Dne 24.1.2008 podána správní žaloba na částku 3.539.130,- Kč, vedena u Městského soudu v Praze pod č.j.: 9Ca34/2008. Momentálně se čeká na vyjádření žalovaného.

Případ 2

Správce konkursní podstaty podal dne 28.1.2008 v souladu s novým zněním zákona žádost o vrácení přeplatku na dani v celkové výši 2.905.290,- Kč. V současné době se očekává rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 7. Na základě předmětného rozhodnutí budou přijata další opatření.

Případ 3

Na základě zamítavých stanovisek správce daně k reklamacím podal správce konkursní podstaty u Městského soudu v Praze správní žaloby. Vzhledem ke změnám v zákonech o správě daní a poplatků a  dani z přidané hodnoty, které nastaly v souvislosti s uvedením insolvenčního zákona v platnost došlo i  ke změně přístupu Finančních úřadů. Kladně byly tak vyřízeny reklamace podané v měsíci prosinci 2007 a lednu 2008 a k tomu se vztahující přeplatky na dani byly poukázány na bankovní účet úpadce. Jejich přehled včetně aktuálních informací je uveden v aktualizované tabulce č. 2.

Případ 4

Pozitivní posun nastal zejména v oblasti vratitelných přeplatků na dani, které vznikly v důsledku vyměření nadměrných odpočtů. Počínaje zdaňovacím obdobím listopad 2007 jsou přeplatky Finančním úřadem pravidelně a bez žádosti poukazovány na bankovní účet úpadce a to do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. Přehled vracených přeplatků na dani je uveden v tabulce č. 3.

V Praze dne 31.3.2008

Zpracoval: Mgr. Pavel Klán


Tuto zvláštní zprávu správce konkurzní podstaty si můžete zobrazit i jako soubor PDF.

233607