Aktuální informace 10/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

22.1.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 13 CM 142/2007, žalobce: Česká spořitelna a.s., Praha 4 o vydání listinných akcií, výzvu k vyjádření k podané žalobě. Žaloba je podána na společnost TESLAMP Holešovice a.s., nikoliv proti SKP a konkursního řízení se přímo nedotýká.
17.1.2008SKP obdržel od Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího v právní věci žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP TESLAMP Holešovice a.s. proti žalovanému: Česká spořitelna, a.s. za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného: Česká konsolidační agentura o zaplacení částky 1.222,034.195,72 Kč s přísl., o odvoláních žalobce a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 46 Cm 238/2000-492 ze dne 18. prosince 2006 ve znění opravného usnesení č.j. 46 Cm 238/2000-528 ze dne 4. května 2007, Rozsudek č.j. 9 Cmo 463/2007 – 584 ze dne 12. prosince 2007, kterým se rozsudek soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení v části bodu II. výroku v rozsahu částky 523,849.103,87 Kč potvrzuje. Ve zbývající části bodu II. výroku a dále bod III. výroku rozsudku zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Vývoj ve sporu s Českou spořitelnou a.s. (o 1.222 mil. Kč s přísl.) v sekci Aktuální informace.
17.1.2008SKP obdržel od OS pro Prahu 7 Vyrozumění ve věci výkonu rozhodnutí č.j. 23 E 293/97 povinný: Jaroslav Tachezi pro 114.482,30 Kč s příslušenstvím, že při soupisu movitých věcí povinného dne 3.12. 2007 nebyly zjištěny žádné věci povinného, které by mohly být sepsány.
10.1.2008SKP zaslal na Krajský soud v Brně zpětvzetí žaloby ve věci č.j. 11 Cm 1522/92 žalovaný: DOLONES, spol s r.o., Vinohradská 91, Brno o zaplacení 2.906,- Kč.
8.1.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 89 K 26/98-313 ze dne 29.11. 2007 ve věci úpadce: Elektroodbyt Praha, státní podnik, kterým soud ruší usnesení ze dne 5.11. 2007 pod č.j. 89 K 26/98-304, jímž byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení.
8.1.2008SKP obdržel od Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. 90643/06/007914/2716 o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty v celkové výši 3,539.130,- Kč, Rozhodnutí č.j. 20447/07-1500-105418, kterým se odvolání zamítá.
31.12.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 119974/07/007914/8512) – přeplatek Kč 651.859,- se převádí ke dni 27.11. 2007 na úhradu nedoplatku z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
14.12.2007SKP obdržel od KS Brno Usnesení č.j. 26 K 37/93 – 1226 ze dne 2.11. 2007, kterým se konkurs na majetek úpadce Zbrojovka Brno, státní podnik v likvidace zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
13.12.2007SKP obdržel Usnesení od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 19Cm 96/2004 žalobce: Česká konsolidační agentura, Janovského 438/2, Praha 7 o určení popřené pohledávky ve výši 65,147.934,59 Kč, kterým se řízení zastavuje. Usnesení nabylo právní moci dne 11.9. 2007.
11.12.2007SKP podal na OS Znojmo ve věci č.j. 6 C 1514/2000, žalobce: Marie Helena Swiežavska a spol., návrh na pokračování řízení o určení vlastnictví k nemovitostem nacházející se v katastrálním území Vranov nad Dyjí.
4.12.2007SKP obdržel od KS v Hradci Králové Usnesení ve věci č.j. 39 Cm 284/2000 žalovaný: Jednota, SD Hronov o Kč 2.461,- s přísl., kterým se řízení zastavuje.
3.12.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 113296/07/007914/8512) – přeplatek Kč 182.511,- se převádí ke dni 26.10. 2007 na úhradu nedoplatku z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
22.11.2007SKP obdržel žádost paní Rotportové, jako vlastníka nemovitosti v Lenešicích, o řešení zapsaného předkupního práva ve prospěch společnosti Elektrosvit Brno, n.p. Tato společnost měla být dle LV č. 447 právním předchůdcem úpadce. Za tímto účelem byly vyhledány na KÚ Louny veškeré podklady osvědčující předmětný převod. Po provedeném právním rozboru celé problematiky SKP podá návrh na výmaz předkupního práva ve prospěch všech povinných, kteří mají takové právo zapsáno na svém LV.
14.11.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 89 K 26/98 úpadce: Elektroodbyt Praha Usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení.
9.11.2007SKP obdržel od OS pro Prahu 7 ve věci č.j. 23 E 424/97 oprávněný: Mgr. Pavel Klán, povinný: Jiří Hejla, Praha 7 pro 18.000,- Kč s přísl. Oznámení, že při soupisu movitých věcí povinného nebyly zjištěny žádné věci, které by mohly být sepsány za účelem jejich následného prodeje.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154389