Aktuální informace 10/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

28.1.2008SKP obdržel Usnesení od OS Znojmo ve věci č.j. 6C 1514/2000 žalobce: Marie Helena Swiezawska a spol. o určení vlastnického práva k nemovitostem nacházející se v k.ú. Vranov nad Dyjí, kterým se v řízení pokračuje. Tento spor navazoval na restituční řízení, které bylo v prosinci 2007 definitivně ukončeno zamítnutím nároků restituentů.
23.1.2008SKP přihlásil do konkursního řízení č.j. 70 K 27/2007 úpadce: STK Krásný Dvůr s.r.o. vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem svou pohledávku z titulu nájemní smlouvy v celkové výši 114.454,21 Kč včetně příslušenství.
22.1.2008SKP podal na Městský soud v Praze, pracoviště Hybernská, Žalobu proti Rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 18.12. 2007, č.j. 20447/07-1500-105418. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
22.1.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 13 CM 142/2007, žalobce: Česká spořitelna a.s., Praha 4 o vydání listinných akcií, výzvu k vyjádření k podané žalobě. Žaloba je podána na společnost TESLAMP Holešovice a.s., nikoliv proti SKP a konkursního řízení se přímo nedotýká.
17.1.2008SKP obdržel od Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího v právní věci žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP TESLAMP Holešovice a.s. proti žalovanému: Česká spořitelna, a.s. za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného: Česká konsolidační agentura o zaplacení částky 1.222,034.195,72 Kč s přísl., o odvoláních žalobce a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 46 Cm 238/2000-492 ze dne 18. prosince 2006 ve znění opravného usnesení č.j. 46 Cm 238/2000-528 ze dne 4. května 2007, Rozsudek č.j. 9 Cmo 463/2007 – 584 ze dne 12. prosince 2007, kterým se rozsudek soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení v části bodu II. výroku v rozsahu částky 523,849.103,87 Kč potvrzuje. Ve zbývající části bodu II. výroku a dále bod III. výroku rozsudku zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Vývoj ve sporu s Českou spořitelnou a.s. (o 1.222 mil. Kč s přísl.) v sekci Aktuální informace.
17.1.2008SKP obdržel od OS pro Prahu 7 Vyrozumění ve věci výkonu rozhodnutí č.j. 23 E 293/97 povinný: Jaroslav Tachezi pro 114.482,30 Kč s příslušenstvím, že při soupisu movitých věcí povinného dne 3.12. 2007 nebyly zjištěny žádné věci povinného, které by mohly být sepsány.
10.1.2008SKP zaslal na Krajský soud v Brně zpětvzetí žaloby ve věci č.j. 11 Cm 1522/92 žalovaný: DOLONES, spol s r.o., Vinohradská 91, Brno o zaplacení 2.906,- Kč.
8.1.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 89 K 26/98-313 ze dne 29.11. 2007 ve věci úpadce: Elektroodbyt Praha, státní podnik, kterým soud ruší usnesení ze dne 5.11. 2007 pod č.j. 89 K 26/98-304, jímž byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení.
8.1.2008SKP obdržel od Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. 90643/06/007914/2716 o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty v celkové výši 3,539.130,- Kč, Rozhodnutí č.j. 20447/07-1500-105418, kterým se odvolání zamítá.
31.12.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 119974/07/007914/8512) – přeplatek Kč 651.859,- se převádí ke dni 27.11. 2007 na úhradu nedoplatku z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
14.12.2007SKP obdržel od KS Brno Usnesení č.j. 26 K 37/93 – 1226 ze dne 2.11. 2007, kterým se konkurs na majetek úpadce Zbrojovka Brno, státní podnik v likvidace zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
13.12.2007SKP obdržel Usnesení od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 19Cm 96/2004 žalobce: Česká konsolidační agentura, Janovského 438/2, Praha 7 o určení popřené pohledávky ve výši 65,147.934,59 Kč, kterým se řízení zastavuje. Usnesení nabylo právní moci dne 11.9. 2007.
11.12.2007SKP podal na OS Znojmo ve věci č.j. 6 C 1514/2000, žalobce: Marie Helena Swiežavska a spol., návrh na pokračování řízení o určení vlastnictví k nemovitostem nacházející se v katastrálním území Vranov nad Dyjí.
4.12.2007SKP obdržel od KS v Hradci Králové Usnesení ve věci č.j. 39 Cm 284/2000 žalovaný: Jednota, SD Hronov o Kč 2.461,- s přísl., kterým se řízení zastavuje.
3.12.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 113296/07/007914/8512) – přeplatek Kč 182.511,- se převádí ke dni 26.10. 2007 na úhradu nedoplatku z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173424