Aktuální informace 8/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

28.7.2008SKP obdržel od Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru na úrok z prodlení ve výši 24.487,- vydaném Finančním úřadem pro Prahu 7, kterým se odvolání odvolatele zamítá.
28.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně Usnesení v právní věci č.j. 43 Cm 482/99 žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP proti žalovanému: Zetor, a.s., Brno o zaplacení částky 1.936,70 Kč s přísl., kterým soud správce vyzývá ke sdělení procesního stanoviska, zda má být řízení zastaveno.
SKP soudu svým podáním sdělil, že žalobní návrh bere v celém rozsahu zpět v souladu s § 96 o.s.ř. a navrhuje zastavení řízení ve věci.
16.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 37 K (12 K) 7/92 úpadce DOLONES, spol. s r.o. Usnesení, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
10.7.2008SKP obdržel Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci č.j. 7 Ca 13/2007 žalobce: Mgr. Pavel Klán proti žalovanému: Finanční úřad pro Prahu 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.12. 2006, č.j. 106762/06/007914/2716 a ze dne 12.10. 2006 č.j. 91508/06/007914/8663, kterým tato rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 ruší a věc vrací žalovanému k dalšímu řízení.
10.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 37 K 32/96 úpadce PVD spol. s r.o. Zlín Usnesení, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
23.5.2008SKP obdržel Usnesení OS pro Prahu 7 č.j. 23 E 293/97-59 ze dne 6. května 2008 ve věci oprávněného: Mgr. Klán proti povinnému: Jaroslav Tachezi pro 114.482,30 Kč s přísl., kterým se výkon rozhodnutí zastavuje.
14.5.2008SKP obdržel od KS v Praze Usnesení ve věci č.j. 38 K 41/2004 úpadce: FIRST MADR s.r.o., kterým se nařizuje jednání o konečné zprávě a vyúčtování odměny a výdajů správce na den 12. června 2008.
21.4.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku č.j. 53971/08/007914/8512, kterým správce daně požadavku na vrácení přeplatku na DPH ve výši 2,905.290,- Kč nevyhovuje.
Správce podal odvolání.
15.4.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení ve věci č.j. 11 Cm 1522/92 žalobce: Mgr. Klán, žalovaný: DOLONES, spol. s r.o. o Kč 2.906,- s přísl., kterým se řízení zastavuje.
14.4.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská dovolání žalovaného: Česká spořitelna, a.s. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12. 2007 č.j. 9 Cmo 463/2007-584 o 1.222,034.195,72 Kč s přísl.
Správce připravuje své písemné vyjádření.
14.4.2008SKP uzavřel nájemní smlouvu na pronajaté kancelářské prostory s novým majitelem areálu Libuš.
4.4.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská Usnesení č.j. 99 K 19/2000-963 ze dne 19. března 2008, kterým soud ukládá zvolenému náhradníku věřitelského výboru věřiteli č. 103: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41 19 75 18, aby se ujal funkce člena věřitelského výboru.
27.3.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o reklamaci proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 31829/08/007914/8512, kterým se reklamaci vyhovuje. Více info viz Zvláštní zpráva SKP Informace o uplatňování přeplatků na DPH u FÚ pro Prahu 7 v sekci Aktuální informace.
26.3.2008Provedeno opětovné ústní jednání se starostou obce Lenešice ve věci opadávání omítky objektu bývalé výrobní jednotky na chodník do ulice Jana Švermy.
10.3.2008SKP obdržel od Okresního soudu ve Znojmě ve věci č.j. 6C 1514/2000 žalobce: Helena Marie Teresa Deskur, rozená Swiezawska a spol. o určení vlastnictví PŘEDVOLÁNÍ na den 24. dubna 2008.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154384