Aktuální informace 8/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

28.8.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně v právní věci č.j. 43 Cm 482/99 žalovaný: Zetor, a.s. Brno o zaplacení částky 1.936,70 Kč s přísl. usnesení, kterým se řízení zastavuje.
12.8.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně Usnesení v právní věci č.j. 43 Cm 609/99 žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP proti žalovanému: Brněnský večerník, a.s. v likvidaci, Brno o zaplacení částky 1.336,- Kč s přísl., kterým se řízení zastavuje.
28.7.2008SKP obdržel Usnesení od Krajského soudu v Brně v právní věci č.j. 43 Cm 484/99 žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP proti žalovanému: Elektromontážní závod – Odehnal spol. s r.o., Brno o zaplacení částky 31.726,40 Kč s přísl., kterým soud správce vyzývá ke sdělení procesního stanoviska, zda navrhuje pokračování v řízení, které je v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání přerušeno.
SKP zaslal soudu své sdělení, kterým nenavrhuje pokračovat v řízení.
28.7.2008SKP obdržel od Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru na úrok z prodlení ve výši 24.487,- vydaném Finančním úřadem pro Prahu 7, kterým se odvolání odvolatele zamítá.
28.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně Usnesení v právní věci č.j. 43 Cm 482/99 žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP proti žalovanému: Zetor, a.s., Brno o zaplacení částky 1.936,70 Kč s přísl., kterým soud správce vyzývá ke sdělení procesního stanoviska, zda má být řízení zastaveno.
SKP soudu svým podáním sdělil, že žalobní návrh bere v celém rozsahu zpět v souladu s § 96 o.s.ř. a navrhuje zastavení řízení ve věci.
16.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 37 K (12 K) 7/92 úpadce DOLONES, spol. s r.o. Usnesení, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
10.7.2008SKP obdržel Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci č.j. 7 Ca 13/2007 žalobce: Mgr. Pavel Klán proti žalovanému: Finanční úřad pro Prahu 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.12. 2006, č.j. 106762/06/007914/2716 a ze dne 12.10. 2006 č.j. 91508/06/007914/8663, kterým tato rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 ruší a věc vrací žalovanému k dalšímu řízení.
10.7.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 37 K 32/96 úpadce PVD spol. s r.o. Zlín Usnesení, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
23.5.2008SKP obdržel Usnesení OS pro Prahu 7 č.j. 23 E 293/97-59 ze dne 6. května 2008 ve věci oprávněného: Mgr. Klán proti povinnému: Jaroslav Tachezi pro 114.482,30 Kč s přísl., kterým se výkon rozhodnutí zastavuje.
14.5.2008SKP obdržel od KS v Praze Usnesení ve věci č.j. 38 K 41/2004 úpadce: FIRST MADR s.r.o., kterým se nařizuje jednání o konečné zprávě a vyúčtování odměny a výdajů správce na den 12. června 2008.
21.4.2008SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku č.j. 53971/08/007914/8512, kterým správce daně požadavku na vrácení přeplatku na DPH ve výši 2,905.290,- Kč nevyhovuje.
Správce podal odvolání.
15.4.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení ve věci č.j. 11 Cm 1522/92 žalobce: Mgr. Klán, žalovaný: DOLONES, spol. s r.o. o Kč 2.906,- s přísl., kterým se řízení zastavuje.
14.4.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská dovolání žalovaného: Česká spořitelna, a.s. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12. 2007 č.j. 9 Cmo 463/2007-584 o 1.222,034.195,72 Kč s přísl.
Správce připravuje své písemné vyjádření.
14.4.2008SKP uzavřel nájemní smlouvu na pronajaté kancelářské prostory s novým majitelem areálu Libuš.
4.4.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská Usnesení č.j. 99 K 19/2000-963 ze dne 19. března 2008, kterým soud ukládá zvolenému náhradníku věřitelského výboru věřiteli č. 103: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41 19 75 18, aby se ujal funkce člena věřitelského výboru.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173429