Aktuální informace 6/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

12.6.2012SKP zaslal přípis ČR, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Praha 2, k rukám nprap. Lucie Procházkové, Dis, ve kterém informoval o splnění stanovených opatření k odstranění kontrolou zjištěných závad v ubytovacím objektu Přístavní 1198/26, Praha 7 dle zápisu z tématické prověrky dne 9.2. 2012. 
6.6.2012Asistent SKP ze zúčastnil jednání s ing. Miloslavem Vrbou ve věci udělení souhlasu stavby ve zjednodušeném územním řízení jako vlastníka sousední parcely/nemovitosti s předmětnou parcelou v k.ú. Vranov nad Dyjí, parc.č. 278, kde je záměr realizovat přestavbu stávajícího objektu bývalých garáží dle přiložené dokumentace Ing. Kamila Jaroše. SKP udělil dne 14.6. 2012 souhlas se zjednodušeným ÚŘ.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpečení a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
9.5.2012SKP obdržel od Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Brno z důvodu obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Vranov nad Dyjí, obec Vranov nad Dyjí POZVÁNKU na jednání dne 6.6. 2012 v 8:30 hod. na místě u domu č.p. 91.
duben - květen 2012SKP průběžně vyřizoval kromě stálé administrativy i žádosti bývalých zaměstnanců úpadce TESLAMP Holešovice a.s. na dohledání dokladů o jejich zaměstnání u úpadce a zpracování potvrzení o době, kterou zaměstnanci u zaměstnavatele pracovali.
duben 2012SKP zajistil zpracování nových revizí na budově úpadce v Přístavní ulici č. 26, které byly předloženy hasičskému sboru hl. města Prahy.
29.3.2012Asistent SKP provedl kontrolu stavu budov v  bývalém areálu úpadce v Lenešicích a pořízení fotodokumentace.
9.3.2012Asistent SKP provedl faktickou kontrolu budov nacházejících se v bývalém areálu úpadce ve Vranově nad Dyjí.
březen 2012SKP zajistil dle požadavků hasičského sboru hl. města Prahy provedení kontroly a oprav elektro instalací, hromosvodů a dalších technických zařízení dle požadavků předpisů o požární ochraně na budově úpadce v Přístavní ulici 26. Zároveň byly zpracovány nové revize, které budou předloženy hasičskému sboru hl. města Prahy.
10.2.2012Asistent SKP proved faktickou kontrolu pozemku nacházejícího se v kat. území Bystrc, který je zapsán do konkursní podstaty.
9.2.2012Za účasti zástupce hasičského sboru hl. města Prahy byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požárních ochraně – zejména elektro, hromosvodů a dalších technických zařízení na budově úpadce – Hostelu v Přístavní 26, Praha 7. Při kontrole byl úpadce vyzván k odstranění drobných nedostatků.
12.1.2012Asistent SKP vedl osobní jednání v bývalém areálu úpadce v Lenešicích s novým majitelem pozemků, na kterých stojí stavby patřící do konkursní podstaty.
Předmětem jednání bylo vyjasnění si vlastnických práv ke stavbám a pozemkům v předmětném areálu a kontrola faktického stavu budov.
leden - březen 2012SKP průběžně vyřizoval žádosti bývalých zaměstnanců úpadce TESLAMP Holešovice a.s. na dohledání dokladů o jejich zaměstnání u úpadce a zpracování potvrzení o době, kterou zaměstnanci u zaměstnavatele pracovali.
11.8.2011SKP založil do Sbírky listin Obchodního rejstříku úpadce účetní závěrky za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009.
29.11.2010SKP založil do Sbírky listin Obchodního rejstříku úpadce účetní závěrky za roky 2002, 2003 a 2004 (Dokument)
8.10.2010Městský soud v Praze svým Usnesením čj. 99K 19/2000-1451, výrok II. udělil konkursnímu správci pokyn, aby postupoval v souladu s právním názorem obsaženým v usnesení Vrchního soudu v Praze (Dokument)

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173431