Aktuální informace 2/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

27.4.2015SKP obdržel od spol. DUR plus, spol. s r.o., která projektuje pro E.ON Česká republika připojení pozemku č. parc. 129 v k.ú. Vranov nad Dyjí novým kabelovým vedením NN ke stávajícímu vedení NN uloženého na pozemku č. parc. 17/1 k.ú. Vranov nad Dyjí, žádost o podpis smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na nový kabel NN.
SKP doporučil výše uvedené společnosti obrátit se na SKP úpadce TES PRAHA a.s., neboť tuto nemovitost má zapsanou v konkursní podstatě a je jako jediný oprávněn k nakládání s předmětnou nemovitostí.
25.3.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 21 Cm 299/92-33 odpůrce UNI-BETON Chomutov, spol. s r.o. o zaplacení částky 502,85 Kč, kterým řízení zastavuje a žalobci vrací soudní poplatek ve výši 500,- Kč.
16.3.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 22 Cm 644/1994 – 13 odpůrce: UNICA STAMONT, spol. s r.o. o zaplacení částky 80.909,40 s přísl., kterým se řízení zastavuje.
5.3.2015SKP zaslal KS v Ústí nad Labem ve věci č.j. 21 Cm 299/92-27 odpůrce UNI-BETON Chomutov, spol. s r.o. o zaplacení částky 502,85 Kč z důvodu, že na žalovaného byl pravomocně zrušen konkurs z důvodu nedostatku majetku k úhradě nákladů konkursního řízení, neexistence relevantních podkladů pro další vedení soudního sporu a vzhledem k zanedbatelné finanční částce, zpětvzetí žaloby v celém rozsahu.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
18.2.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci sp.zn. 22 Cm 644/94, odpůrce: Unica Stamont, spol. s r.o. o zaplacení 80.909,40 Kč týkající se určení lhůty k podání návrhu na pokračování v řízení či vzetí návrhu zpět. Spis byl dohledán v archivu úpadce. Vzhledem ke skutečnosti, že na společnost Unica Stamont bylo v roce 2013 ukončeno konkursní řízení z roku 1994 a úpadce TESLAMP Holešovice a.s. neměl přihlášenu pohledávku, byl podán návrh na zpětvzetí žaloby pro naprostou neekonomičnost dalšího vedení sporu. Zpětvzetí žaloby bylo KS zasláno dne 20.2. 2015. 
13.1.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 21 Cm 115/95 – 27 odpůrce: FIALA a spol. s.r.o. „v likvidaci“ o zaplacení částky 30.480,- Kč týkající se určení lhůty k podání návrhu na pokračování v řízení, či vzetí návrhu zpět. Spis je dohledáván v archivu úpadce.
13.1.2015SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení ve věci č.j. 21 Cm 299/92 – 27 odpůrce:
UNI – BETON Chomutov, spol. s r.o. o zaplacení částky 502,85 Kč týkající se určení lhůty k podání návrhu na pokračování v řízení, či vzetí návrhu zpět. Spis je dohledáván v archivu úpadce.
2.12.2014SKP obdržel od SPK úpadce Ing. arch. Zdirad Koudelka – INTERA žádost o sdělení bankovního spojení k výplatě výtěžku. SKP písemně sdělil požadované údaje správci konkursní podstaty INTERA dne 17.12. 2014.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.

Dále průběžně vyřizuje došlé žádosti přihlášených konkursních věřitelů o sdělení aktuálního stavu konkursního řízení, přip. jeho ukončení.
srpen - září 2014Pracovníci SKP dohledávají další obsáhlé podkladové dokumentace, které si znovu vyžádal soud ve věci soudního sporu s Komerční pojišťovnou a.s.
3.9.2014SKP se účastnil jednání na FÚ Praha 7, ze kterého byl pořízen protokol, jehož obsahem bylo konstatování FÚ Praha 7, že byly odstraněny pochybnosti u podané daně z přidané hodnoty.
29.8.2014FÚ Praha 7 zaslala SKP úřední záznam o výsledku postupu k odstranění pochybností u probíhající daňové kontroly.
28.8.2014Žádost paní Marie Benešové byla vrácena zpět s tím, že majitelem sousedního pozemku je SKP úpadce TES PRAHA a.s. JUDr. Nypl a má ji zapsanou ve své konkursní podstatě.
22.8.2014SKP obdržel od Marie Benešové – projekty vodovodů a kanalizací, Louny žádost o vyjádření k PD pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 541 na parc.č. 516 v k.ú. Lenešice jako majitele sousedního pozemku.
13.8.2014SKP provedl kontrolu věcí v bývalém areálu Vranov nad Dyjí, účastnil se jednání s případným zájemcem o odkoupení celého areálu, který náleží do konkursní podstaty společnosti TES Praha a.s.
červenec 2014SKP vyhledal v archivu úpadce materiály pro probíhající kontrolu u FÚ Praha 7. Dne 29.7. 2014 obdržel SKP výzvu FÚ Praha 7 k doplnění materiálů.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172393