Aktuální informace 14/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

7.2.2007SKP obdržel ve věci úpadce Zbrojovka Brno, státní podnik – v likvidaci č.j. zprávu správce konkursní podstaty o aktuálním stavu konkursního řízení a výzvu ke sdělení bankovního spojení pro výplatu výtěžku.
31.1.2007SKP podal reklamaci proti Rozhodnutí FÚ Praha 7 o vrácení přeplatku DPH (č.j. 2234/07/007914/8836), kterým FÚ Praha 7 použil částku 32.685,- Kč na úhradu své předkonkursní pohledávky (daňového nedoplatku).
29.1.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 89 K 26/98-265 ve věci úpadce Elektroodbyt Praha s.p., se sídlem Praha 1, kterým bylo zástupci věřitelů, věřiteli TESLAMP Holešovice a.s., uloženo vyjádřit se k nákladům za konkursní podstatu a výdajům správce. Věřitel zasílá své souhlasné stanovisko zástupce věřitelů ke konečné zprávě.
26.1.2007SKP obdržel od VZP ČR, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Oznámení o zahájení správního řízení č.j. 4136/07/OPSK-SPZ/Ho ze dne 15.1. 2007 ve věci porušení povinnosti plátců pojistného. SKP dne 30.1. 2007 zaslal Námitku ve věci Oznámení o zahájení správního řízení.
26.1.2007SKP obdržel Usnesení Krajského soudu České Budějovice č.j. 12 K 2/98-908 ze dne 1.12. 2006 o rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty úpadce LADA a.s., Soběslav. SKP obratem sdělil bankovní spojení k výplatě výtěžku ve výši 5.599,- Kč (cca 9,7164 %).
18.1.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 94K 6/94 – 869 o částečném rozvrhu v právní věci úpadce VELTECH spol. s r.o., Oderská 333, Praha 9. Výtěžek činí 8.252,30 Kč (cca 1%).
16.1.2007SKP obdržel od Krajského soudu v Brně Usnesení č.j. 26 K 72/94 – 699 – konkursní řízení úpadce „MEOPTA BRNO s.p. v likvidaci“ se zrušuje.
15.1.2007SKP obdržel Usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 32 Odo 914/2005-60 ze dne 24. srpna 2006 v právní věci žalobce Mgr. Pavla Klána, SKP úpadce TESLAMP Holešovice a.s. proti žalovanému Pavlu Červenkovi, bytem Praha 10 o zaplacení částky 114.706,- Kč s příslušenstvím, vedeném u OS pro Prahu 10 č.j. 5 C 379/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku MěS v Praze č.j. 25 Co 176/2000-42, ve kterém rozhodl, že dovolání se odmítá.
Usnesení dosud nenabylo právní moci.
15.1.2007U OS v Hradci Králové proběhlo další jednání ve věci č.j. 7 C 38/2005 žalobce: Mgr. Pavel Klán, SKP TESLAMP Holešovice a.s. proti žalovanému: JUDr. Miroslav Nypl, SKP TES Praha a.s. o zaplacení 6.205.190,- Kč s příslušenstvím. Jednání se odročuje na neurčito z důvodu nutnosti vypracování znaleckého posouzení výše bezdůvodného obohacení.
9.1.2007SKP obdržel od OS pro Prahu 10 žádost k doplnění v právní věci č.j. 34 C 298/2006 navrhovatele Zdeněk Stehno, Pardubice proti odpůrci Ing. Miloš Bartoš, Hradec Králové, Mgr. Pavel Klán, JUDr. Miroslav Nypl o vyslovení neplatnosti dražby na soubor věci nemovitých a movitých, zahrnující zejména budovu Hostel Přístavní č.p. 1198 a přilehlé pozemky. 12.1. 2007 SKP zasílá doplnění OS pro Prahu 10 ve věci č.j. 34 C 298/2006.
8.1.2007SKP obdržel ROZHODNUTÍ č.j. 10319/06/Št od Rozhodčího orgánu VZP ČR o úhradě penále ve výši 2,814.931,- Kč. SKP je povinen zaplatit penále ve výši 2,815.489,- Kč.
5.1.2007SKP podal reklamaci proti Rozhodnutí FÚ Praha 7 o vrácení přeplatku DPH (č.j. 103373/06/007914/8836), kterým FÚ Praha 7 použil částku 69.450,- Kč na úhradu své předkonkursní pohledávky (daňového nedoplatku).
2.1.2007Po provedené inventarizaci účetní operativní evidence úpadce nyní probíhá písemné a následně případné osobní dotazování na příslušných soudech jednotlivých dlužníků.
2.1.2007SKP vydal Příkaz správce SKP/001/2007 „Příspěvek zaměstnavatele na stravování“.
29.12.2006SKP vydal Příkaz správce SKP/004/2006 „Předpis o odměňování zaměstnanců a o cestovních náhradách pro rok 2007“.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

172403