Aktuální informace 11/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

5.11.2007SKP obdržel od KS Brno ve věci č.j. 37 K (12 K) 7/92 – 11/07 Usnesení o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty úpadce DOLONES, spol. s r.o. Brno.
12.10.2007SKP obdržel od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Krajská pobočka pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Louny Platební výměr č. 2140700315, kterým se plátci TESLAMP Holešovice a.s. ukládá povinnost zaplatit penále ve výši 454.418,- Kč.
SKP zaslal VZP ČR, Územní pracoviště Louny sdělení, že trvá na svém právním názoru ze dne 7.8. 2007.
26.9.2007SKP obdržel ve věci konkursního řízení č.j. 89 K 26/98 úpadce: Elektroodbyt Praha, s.p. po vydání rozvrhového usnesení výplatu výtěžku ve výši Kč 123.738,-.
19.9.2007Došlo k protokolárnímu předání areálu v Ústí nad Labem – Severní Terasa draženého v dobrovolné dražbě dne 31.5. 2007 vydražiteli.
18.9.2007SKP obdržel od ČR – ČSSZ Brno uplatnění pohledávky za podstatou v celkové výši Kč 457.627,- z titulu neuhrazeného pojistného za měsíc únor 2002.
SKP zaslal ČR – ČSSZ Brno sdělení, že neuhrazené pojistné za měsíc únor 2002 není pohledávkou za podstatou.
18.9.2007SKP obdržel od OS Louny Usnesení ve věci č.j. 2 E 397/98 oprávněný TESLAMP Holešovice a.s. proti povinný: Jiří Štiller pro Kč 81.860,- s přísl., kterým se výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí zcela zastavuje.
18.9.2007SKP obdržel Usnesení od OS pro Prahu 10 ve věci č.j. 34 C 298/2006 žalobce: Zdeněk Stehno o určení neplatnosti dobrovolné dražby Přístavní 26, Praha 7, kterým se žaloba zamítá.
13.8.2007SKP obdržel od Krajského soudu Ústí nad Labem Usnesení č.j. 19 Cm 2803/93 . 18 ve věci žalovaného BESTA Přestanov o zaplacení Kč 5.400,- s příslušenstvím – řízení se zastavuje.
13.8.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 172.801,- Kč (č.j. 84647/07/007914/8836) – reklamace se zamítá.
6.8.2007SKP obdržel od VZP ČR, Územní pracoviště Louny oznámení o zahájení řízení č.j. OPSK/Gru/SŘ/179/2007 z důvodu nezaplaceného vyčísleného nedoplatku penále v celkové výši 454.418,- Kč.
SKP podal námitku.
19.7.2007SKP obdržel od Policie ČR Usnesení č.j. ORI-7138/2OHK-7-2005 Tu ze dne 4. července 2007, kterým odkládá věc podezření z trestného činu podvodu, kterého se měli dopustit statutární zástupci společnosti NOXUS s.r.o. se sídlem Dobříš a společnosti FIRST MADR s.r.o. se sídlem Dobříš a způsobit škodu úpadci ve výši minimálně 500.000,- Kč.
2.7.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Usnesení ve věci č.j. 89 K 26/98 úpadce Elektroodbyt Praha, kterým dojde k uspokojení věřitele ve výši 123.738,- Kč.
26.6.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 71332/07/007914/8836) – přeplatek Kč 172.801,- se převádí se dni 26.5. 2007 na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
8.6.2007SKP obdržel od Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem Výzvu k doplnění podání týkajícího se odstranění nesouladu u nezapsaných budov na LV 2285 k.ú. Ústí nad Labem.
1.6.2007SKP obdržel od Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí, Výzvu k provedení seče pozemku parc.č. 4745/3 k.ú. Ústí nad Labem. V termínu bylo splněno.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154377